'/> ටෙක්නික්ස්: FB Video Downloader

FB Video Downloader

Online Facebook Video Downloader

video එක සමහර web browsers වලදී download නොවී play වීමට ඉඩකඩ ඇත.එවිට right click කර "save video as" ලෙස ගොස් download කරගන්න

URL එක හොයා ගන්න හැටි දැනගන්න click කරන්න1 comment:

  1. Download your favorite videos in one click. click here YouTube Download Search your videos and download in a click.

    ReplyDelete

ඔබේ අදහස්,යෝජනා,චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න