'/> ටෙක්නික්ස්: Educational

Educational


නව විශය නිර්දෙශයට අනුව සම්පාදිත අනුමාන A' Level අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර Download කර ගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය Click කරන්න.

සිංහල මාධ්‍ය සදහා
             විද්‍යා විෂයන්
             කලා විෂයන්
             වානිජ විෂයන්
             සමාජ අධ්‍යයන විෂයන්
             ෙසෟන්දර්ය විෂයන්
             තාක්ෂනික විෂයන්

ඉංග්‍රීසි  මාධ්‍ය සදහා
             විද්‍යා විෂයන්
             තාක්ෂන විෂයන්සියලුම පාසල් පෙළපොත් Download කර ගැනීමට පිවිසෙන්න