'/> ටෙක්නික්ස්: January 2014

Sunday, January 12, 2014

Blog එකට app එකක් පහසුවෙන්ම හදාගන්න (Java/Android/Windows/Apple ios/Blackberry)

මේ දවස් වල තමන්ගේ blog එකට androd app එකක් හදන එක පොඩි රැල්ලක් වෙලා.ගොඩක් blog වල android app එකක් හදා ගන්න විදිහ දාලා තිබ්බා.ඒත් මොකටටද android විතරක්.ඒ නිසා Android, Windows,Blackberry හා apple ios එකටත්  app එකක් හදා ගන්න හැටි ගැන ලියන්න හිතුනා.

මොකද කිව්වොත් ලෝකයේ android පාවිච්චි කරන්නේ හතරෙන් එකකටත් වඩා අඩු පිරිසක් (24.53%)